dimarts, 1 de novembre del 2011

1. Més producció de la impremta olotina del segle XVIII

Als Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot, en ocasió de publicar-hi un treball sobre la impremta olotina del segle XVIII (Miquel Puig i Reixach, “La impremta a Olot al segle XVIII”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 19 (2008), p. 11-62), vaig incloure-hi un apèndix amb la relació de 90 fulls, fullets i llibres sortits de les impremtes olotines d’aquell segle. La llista –s’hi feia constar– restava oberta a noves incorporacions, perquè ja se sap que en qüestions de la bibliografia produïda en els segles passats mai no es pot dir l’última paraula. I, en efecte, després d'haver transcorregut una dotzena d'anys des de llavors, en aquests moments puc afegir trenta-quatre elements més a aquella relació d'impresos sortits dels tallers d'impremta d'Olot en el segle XVIII, amb la confiança que no seran pas els darrers. Com ja advertia en aquella ocasió, podria ser que algun dels impresos obrats per Ramon Roca i que no porten data, fossin dels primers anys del segle següent, però davant del dubte per no haver-hi manera de poder-ho discernir, he preferit que en tot cas quedessin recollits aquí.

D'entre les novetats, cal destacar l’imprès núm. 101, amb peu d’impremta de Rosa Rovira i Paler, viuda, ja que constitueix un testimoni de l’activitat d’impressora de la vídua del segon Josep Rovira impressor, que fins ara desconeixíem (i podria ser que també fos seu uns "Goigs en honor y alabansa del gloriós cavaller y màrtyr Sant Ferriol, lo que se venera en la iglésia parroquial de Sant Vicenç, del lloch de Falgons, bisbat de Gerona", del que en tinc una anotació incerta que no he pogut contrastar). Quan morí l'impressor Rovira sense descendència a primers de gener de 1771, se suscità controvèrsia entre la vídua Rosa Paler i la seva cunyada Antònia Rovira sobre els béns de l’impressor. Feta una concòrdia el 22 de març de 1771, la impremta quedà a mans de la vídua, però fins ara no se sabia que l’havia mantinguda activa, sinó que s’obria un parèntesi fins a 1774, en què, casada la vídua en segones núpcies amb l’escrivent Miquel Costa, fou aquest, i a nom seu, qui donà continuïtat a la impremta que havien creat Josep Rovira pare i Josep Rovira fill (vegeu el mencionat article sobre la impremta olotina, pàgines 32-33).  
 
En el mencionat article sobre els impressors olotins del segle XVIII, feia esment de la impremta de Miquel Roldan (el seu nom complet era, però, Miquel Vidueyros i Roldan), el qual la va vendre a Josep Mas, que la traslladà a la Seu d’Urgell. Conec alguns impresos sortits d’aquest lloc amb el nom d’aquest altre impressor, però, curiosament, també n’hi ha un imprès a la Seu d’Urgell sota el nom de Miquel de Vidueyros. No l’incloc a la llista, perquè no hi consta Olot en el seu peu d’impremta, però tampoc no puc deixar d’esmentar-lo. Es tracta del llibre (304 p., en 8º) “Vida y milagros del príncipe de los anacoretas y padre de los cenobiarcas, nuestro padre san Antonio Abad el Magno. Traducida de francés en castellano por un devoto del santo. Sácala a luz el R.D. Joseph Navarro, comendador de S. Antonio en la ciudad de Barcelona. – Seo de Urgél: Por Don Miguél de Vidyueyros”, del que n’hi ha un exemplar a la Biblioteca de Catalunya.


Addenda. De la impremta de Josep Rovira:

91. López, Tomàs, Vida, peregrinació y mort del benaventurat Sant Aleix, fill de Eufemiano... : ara novament traduhida de castellà en nostre vulgar català. – Olot : per Joseph Rovira, [s.d.]. – 36 p ; 8º (14 cm). – Exemplar: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (en endavant, AHCB). 

92. Folias para cantar a las damas, dándolas noticia de los amores que sus enamorados; con todo lo demás que vera el curioso lector. – Olot : Josep Rovia, [s.d.]. – 1 díptic, 20,2 x 15 cm. – Exemplar: AHCB.

93. Nueva relación i curioso romance, donde se refiere un prodigioso milagro que ha obrado la Virgen Santísima del Carmen con una señora, devota suya... Primera parte. – Olot : Joseph Rovira, impressor i llibreter a la Plaça, [s.d.]. – 1 díptic, 20,5 x 15,2 cm. - Exemplar: AHCB. Aquest romanç té una continuació al darrera amb el títol Segunda parte donde se dá fin a su historia.

94. Ecos lamentables, y angustiosos sollozos. Que exalan los comprimidos corazones de los habitantes de la Ciuda de Cadiuz, por ruina ocasionada a impulsos del terremoto, y desenfreno del mar, que se experimentó el dia primero de noviembre de este presente año de 1755 con exacta relación de las desgracias sucedidas. – Olot : Por Joseph Rovira impressor, y libreto, a la calle Mayor, [1755]. – 1 díptic – Exemplar: col·lecció particular.

95. Goigs de la gloriosa Verge Nostra Senyora de Romaria, quals se cantan en la sua capella de Mieras, bisbat de Gerona. – Olot : Per Joseph Rovira Estamper, y Llibreter, prop de la Plassa, [s.d.]. – 1 f., 31,2 x 20,6 cm. – Exemplar: AHCB.

96. Gozos y alabanzas del bienaventurado beato Benito de Palermo, llamado el Santo Negro se venera en la capilla de S. Francisco del Monte de Socopa. – Olot : Joseph Rovira, impresor i librero junto a la Plaça, [s.d.]. – 1 f. 30 x 20 cm. – Exemplar: AHCB.

97. Goigs del gloriós Sant Clement, que se cantan en la iglesia parroquial de Santa Maria de Riudaura. – Olot : Joseph Rovira, estamper i llibreter, [s.d.]. – 1 f., 30 x 19 cm. – Exemplar: AHCB.

98. Goigs del Santo Christo, los quals se cantan en lo oratori del Calvari de Montsecopa de la vila de Olot. – Olot : Josep Rovira, Estamper i Llibreter, prop de la Plaça, [s.d.]. – 1 f. il., 29 x 20 cm. – Exemplar: AHCB. Primera estrofa: “Puix foren per nostre amor / en la Creu crucificat...”.

99. Goigs del Santo Christo, los quals se cantan en lo oratori del Calvari de Montsecopa de la vila de Olot. – Olot : Josep Rovira, Estamper i Llibreter, prop de la plaça, [s.d.]. – 1 f. il. 29 x 20 cm. – Exemplar: AHCB. Primera estrofa: “Per vostre infinit amor / Redemptor crucificat...”.

100. Gozos de la Divina Pastora de las almas Maria Santisima, que se venera en la Iglesia de los Padres Mínimos de la Ciudad de Cervera. – Olot : Por Joseph Rovira, junto a la Plaza. – 1 f., il., 28,3 x 19,5 cm. – Exemplar: AHCB.

De la impremta de Rosa Rovira i Paler, viuda de Josep Rovira:

101. Goigs de la gloriosa Verge Maria nostra senyora dels Archs, la capella de la qual, es situada en la parroquia de la vila de Santa Pau, del bisbat de Gerona. – Olot : En la estampa de Rosa Rovira i Paler viuda, en la plaça. – 1 f. – Exemplar : Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

De la impremta de Joan Planas:

102. Cugat, Onofre, Documents politichs y morals que deu practicar lo christià per sa vida y salut espiritual y temporal, des dèl dia en que entra en sa estat del us de la rahó, fins al dia de sa mort : I ha tret a llum... – Olot : En la oficina de Joan Planas, estamper, [s.d.]. – 38 p. – Exemplar : Biblioteca de Catalunya. 
 
De la impremta de Miquel Costa:
 
103. Goigs en honor y alabansa de la Sacratíssima y gloriosa Reyna dels Angels, Mare de Deu del Collet. – Olot : Per Miquel Costa, estamper y llibreter, [s.d.]. – 1 f., 29,5 x 19,5. – Exemplar: AHCB.

104. Cobles en honor y alabansa de la gloriosa Verge Maria, Nostra Senyora de Finestras, quals se cantan en lo seu Santuari, antiguament col·legiata y ara priorat y secular iglesia, situats en la baronia de Santa Pau del bisbat de Gerona. – En Olot : Per Miquel Costa, estamper y llibreter en la plaça. – 1 f., 29,7 x 19,6 cm. – Exemplar: AHCB.

105. Goigs en honor, y alabansa de la gloriosa Verge Maria Nostra Senyora del Guilar... – Olot : Per Miquel Costa Estampér, y llibreter, en la Plaça, [s.d.]. – 1 f., 29,6 x 19,5 cms. – Exemplar: AHCB.

106. Goigs de Nostra Senyora del Roser, que se cantan en la Quaresma. – Olot : Per Miquel Costa, estamper, y llibreter, en la Plaça, [s.d.]. – 1 f., 31,2 x 20,9 cm. – Exemplar: AHCB.

107. Goigs en honor y alabansa del glorios Sant Martí, bisbe y confessor, en lo veynat del Corp, parroquia de Sant Pere de las Presas del Corp, del bisbat de Gerona. – Olot : Miquel Costa, estamper i llibreter, prop la Plaça, [s.d.]. – 1 f., 30 x 20 cm. Exemplar: AHCB.

108. Cobles en alabansa de la Santa Transfiguració de Jesu Christ, Nostre Senyor, vulgrament dit San Salvador (…). Parroquia de Cogolls, Vall de Hostoles. – Olot : Per Miquel Costa, Estamper y Llibreter, en la plaça, [s.d.]. – 1 f. il. 29,9 x 17,2 cm. –  Exemplar: AHCB.  

109. Goigs en honor y alabansa del glorios pare y patriarcha Sant Francesch. – Olot, Miquel Costa, estamper i llibreter a la Plaça, [s.d.]. – 1 f. il., 40 x 30 cm. – Exemplar: AHCB.

De la impremta de Ramon Roca:

110. Oración, la qual dió un angel en figura de peregrino, en el convento de Nuestra Señora de la Peña de Crinta, del Orden de San Gerónimo, por las piedras y centellas, que caían en él... – Olot : Per Ramon Roca, estamper. – 1 f. – Exemplar : Biblioteca de Catalunya.

111. Coblas a la Santíssima Vera Creu... [Besalú]. – Olot : Ramon Roca, [s.d.]. – 1 f. ; Gran fol. – Exemplar : Biblioteca de Catalunya.

112. Goigs de la Verge Maria dels Archs la capella de la cual esta situada en el termino de Santa Pau, en lo Bisbat de Gerona.- Olot : per Ramon [Roca?] estamper y llibreter, [s.d.]. – 1 f., 30,5 x 20,2 cm. – Exemplar: AHCB.

113. Cobles en honor y alabansa de la gloriosa Verge Maria nostra Señora de Finestras. – Olot : Per Ramon Roca estamper y llibreter, [s.d.]. – 1 f. 31,2 x 21,1 cm. – Exemplar: AHCB.

114. Goigs de Nostra Senyora de la Gleva... – Olot : Per Ramón Roca Estamper, y Llibreter, [s.d.]. – 1 f. 31,5 x 21,7 cms. – Exemplar : AHCB.

115. Goigs de Nostra Sra. del Remey, que se venera en la parroquia de S. Christofol de Creixenturri, Bisbat de Gerona. – Olot : Per Ramon Roca estamper y llibreter; en la Plasa. – 1 f., 31,2 x 21 cm. – Exemplar: AHCB.

116. Goigs en alabansa del gloriós pagès, Sant Isidro, patró de Madrid. – Olot : Ramon Roca, estamper i llibreter a la Plaça, [s.d.]. – 1 f., 41 x 31 cm. - Exemplar: AHCB.

117. Goigs del gloriós Sant Miquel del Mon, de la Vall de Vianya. – Olot : Ramon Roca, estamper y llibreter, a la Plaça, [s.d.]. – 1 f., 31 x 20 cm. - Exemplar: AHCB.

118. Goigs del Santissim Mysteri que se venera en la insigne y secular collegiata de la vila de Sant Joan las Abadessas, bisbat de Vich. – Olot : Per Ramon Roca estamper, y llibreter; en la Plaça. – 1 f., G fol, 43 x 31 cm. – Exemplar: Arxiu Episcopal de Vic. Reproduït i comentat a Pep Vila, “Dos exemplars d’uns goigs del Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses, en doble foli, acolorits a mà (segles XVIII i XIX)”, Annals 2011-2012, Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, p. 31-43.

119. Cobles en honor, y alabansa de la gloriosa Verge Maria, nostra señora de Finestras, quals se cantan en lo seu santuari, antiguament col·legiata, y ara priorat, y secular iglesia, situada en la baronia de Santa Pau, del bisbat de Gerona. – Olot : Per Ramon Roca estamper, y llibreter; en la plaça, [s.d.]. – 1 f., 29,7 x 20 cm. – Exemplar: Fons Vallat de la Mediateca de Montpeller.

120. Goigs de Nra. Sra. de la Llet col·locada sobre la font del carrer de St. Rafel de la Vila de Olot. – Olot : Per Ramon Roca, Estamper, y Llibreter; en la plasa, [s.d.]. – 1 f. – Exemplar:  Fons Vallat de la Mediateca de Montpeller.

121. Oficio que el Exmo. Sr. D. Joseph de Urrutia general en gefe del exercito de Cataluña... [trasllada un ofici de Juan Miguel de Vives, datat a Girona, 5 de setembre de 1795] – Olot : Por Ramon Roca impresor y librero: en la Plaza, [1795]. – [3 p. s.n.]. – Exemplar: Arxiu Històric de Girona.

122. [Fullet jurídic sobre Francisco Desclar y Puig, de Sant Joan les Fonts, registrat a la Cúria de Montagut el dia 16 de febrer de 1793]. – [Olot : Ramon Roca, impressor i llibreter establert a la Plaça], [1793]. – Exemplar: propietat de Francesc Caula i Vegas, segons esmenta a Recull d’articles i treballs, v. II, p. 112.

123. Devota y sagrada novena a Christo sacramentat y crucificat que en son portentos Mysteri venera la antigua, insigne y secular Iglesia Collegiata... de Sant Joan de las Abadessas... composta per un especial devot de tant divino y soberano mysteri; ab tres oracions al ultim de la novena, una preparatoria per la confessió y las dos per antes y després de combregar. – Olot : per Ramon Roca..., [s.d.]. – 40 p., 14 cm. – Exemplar: Biblioteca de Catalunya.

124. Rellotge d’hores mentals, en las quals pot lo christiá meditar en cada hora, un pas de la Mort i Passió de Christo Nostre Senyor. – Olot : Per Ramon Roca, estamper y llibreter; en la plaça, [s.d.]. – 1 f. il., 43,8 x 31,6 cm. – Exemplar: AHCB.

 

                                                Revisat: 14 de novembre de 2020.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada